You are here: Home / privacy verklaring

privacy verklaring

7 december 2018, Alkmaar

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door READY2RESCUE geleverde producten en diensten. READY2RESCUE, gevestigd aan de Hamsterkoog 17F te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

READY2RESCUE verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die READY2RESCUE van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door READY2RESCUE in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Funktie
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Tijdens de service & support werkzaamheden kan READY2RESCUE de in een AED-toestel opgeslagen AED patiënt gegevens inzien of verwerken. Bij het werken met medische gegevens is READY2RSCUE gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Waarom wij gegevens verwerken

Als u eenmaal contact met ons heeft gezocht of een overeenkomst heeft met van READY2RESCUE, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wanneer AED patiënt gegevens noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling en met hun waarnemers of vervangers. Bijvoorbeeld de behandelend specialist van een reanimatie-slachtoffer.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit READY2RESCUE. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van READY2RESCUE. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wet- & regelgeving

Bij de verwerking van persoonsgegevens is READY2RESCUE gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt READY2RESCUE zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

READY2RESCUE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uit een AED toetel uitgelezen patiënt gegevens worden maximaal 14 dagen na het uitlezen digitaal bewaard.

Het delen en verstrekken aan derden

READY2RESCUE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij het werken met medische gegevens is READY2RSCUE gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen mogen verstrekken. Uitzondering is wanneer dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling en met hun waarnemers of vervangers. Bijvoorbeeld de behandelend specialist van een reanimatie-slachtoffer.

Deze patiënt gegevens worden door READY2RESCUE verwerkt zonder referentie naar de persoonsgegevens. Voor het verwerken & elektronisch delen van deze gegevens gebruikt READY2RESCUE, incident datum, locatie, AED type omschrijving en serienummer.

Wordt er bezwaar gedaan tegen het delen mogen de gegevens niet meer worden verstrekt. Ook mogen zorgverleners informatie verstrekken aan wettelijk vertegenwoordigers voor zover dit nodig is om hun toestemming te vragen voor een behandeling.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbaar gedeelte)

READY2RESCUE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

READY2RESCUE hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. READY2RESCUEheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij READY2RESCUEtoegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval READY2RESCUEgebruik maakt van de diensten van derden, zal READY2RESCUE in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@reay2rescue.nu. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal READY2RESCUE u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via email: bedrijfsbureau@ready2rescue.nl of telefoon: 072 20 16 113.